Chỉ dành cho một số chuyến bay!

Nhận e-Voucher

Thông tin chi tiết

  • Khi sử dụng e-Voucher này để thanh toán cho hồ sơ đặt vé máy bay, họ tên hành khách phải trùng khớp với họ tên người thụ hưởng được ghi nhận trên e-Voucher.
  • Nếu hồ sơ đặt vé máy bay có đồng tiền tính giá khác với đồng tiền của e-Voucher, giá trị của e-Voucher sẽ được hệ thống tự động quy đổi sang đồng tiền tính giá của hồ sơ đăt vé máy bay theo tỷ giá áp dụng trên hệ thống đặt chỗ của Vietjet.
  • Chỉ được sử dụng một (01) lần trong giai đoạn hiệu lực, và không thể gia hạn. Sau khi thanh toán, số tiền còn lại trong e-Voucher (nếu có) sẽ hết hiệu lực.
  • E-Voucher chỉ được cấp 1 (một) lần, không được phép đổi tên hoặc chuyển nhượng cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào.
  • E-voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt
  • Người chủ sở hữu hợp pháp của e-Voucher hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng e-Voucher.